תנאי שימוש ופרטיות

אתר האינטרנט CV-TECH.CO.IL

תנאי שימוש והגבלות משפטיות

לפני השימוש באתר האינטרנט CV-Tech.co.il (להלן – "האתר") אנא קרא תנאים אלה בעיון.
כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים האלה (להלן – "התנאים"), הנך מאשר הסכמתך לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים אל שני המינים כאחד.
שימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים.

שימוש באתר וזכויות יוצרים

בעלי האתר מתירים לך לצפות בתוכן ובחומר האתר ובשירותים המוצעים באתר (להלן – "החומרים") ולבצע בהם שימוש אישי בלתי מסחרי בלבד. אין לעשות באמצעות האתר כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. כל הזכויות באתר זה שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להציג בפומבי, להקליט, לתרגם, למכור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב ממנהלי האתר. החומרים באתר מוגנים בחוק זכויות יוצרים וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עברה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים הללו, תפוג אוטומטית הזכות הניתנת לך להשתמש באתר, ותחול עליך חובה להשמיד באופן מידי כל חומר שמקורו באתר. בעלי האתר שומרים על הזכות לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתם וללא התראה מוקדמת במקרה של חשש מצדם לקיום פעולה בלתי רצויה על ידי המשתמש באתר.

הגנה על פרטיות

הביקור באתר אינו מצריך מסירת מידע אישי. אם המשתמש יבחר מרצונו למסור לידי בעלי האתר מידע אישי לצורך קבלת שירותי האתר, בעלי האתר ינהגו במידע זה על פי הכתוב בתנאי השימוש באתר כמפורט בסעיפים הבאים. בכל שאלה בנושא הגנת הפרטיות ניתן ליצור קשר באמצעות מערכת האתר.

איסוף מידע ותיאום ציפיות

לצורך קבלת השירותים המוצעים באתר יידרש כל משתמש למסור פרטים אישיים (להלן – "מידע אישי") אשר ישמשו את בעלי האתר לצורך מתן השירותים המוצעים באתר, לרבות שימוש לצרכים מסחריים, עסקיים ומנהליים, וכן יצירת קשר עם המשתמש, מבצעי שיווק ופרסום, דיוור ישיר, הצעות עבודה ו/או קורסים באמצאות טלפון, דואר ודואר אלקטרוני. מסירת פרטים נכונים היא תנאי הכרחי להצלחת שירותי האתר. הגשת פרטים כוזבים בזדון עלולה לגרום נזק למשתמש ולתדמית האתר ו/או ללקוחותיו ואף להביא לתביעות נזיקין נגד המשתמש. בעלי האתר יפעלו כמיטב יכולתם כדי להבטיח את אבטחת המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי מורשית. השימוש במידע האישי ייעשה בהתאם לנוהלי האתר ובכפוף להצהרת הפרטיות שבאתר. בעלי האתר שומרים על זכותם להעביר את המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתם, בכפוף להסכמת המשתמש.

משתמש אשר מעוניין שלא להיכלל ברשימות הדיוור ובהעברת המידע האישי לגורמי צד שלישי, מחויב לשלוח הודעה על כך בדואר אלקטרוני למערכת האתר. אי משלוח הודעה מסוג זה תיחשב להסכמה מלאה לשימוש במידע האישי כמפורט בסעיף זה.

שמירת מידע

בעלי האתר אינם מתחייבים לשמור את המידע האישי ואת התוצר הסופי לאחר סיום ההתקשרות מול המשתמש. בעלי האתר שומרים את הזכות לגבות תשלום נוסף בעבור שיחזור או גיבוי התוצר הסופי במערכת האתר.

הגבלת אחריות

כל החומרים שבאתר מוצעים לשימוש כפי שהם (as is) בהתאם להחלטת בעלי האתר וללא כל התחייבות או אחריות מסוג כלשהו של בעלי האתר. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופי השימוש ו/או מגבלות האתר ו/או השפעת האתר עליך. בעלי האתר אינם אחראים על אמינותו או דיוקו של התוכן המוצג באתר ולא יישאו באחריות כלשהי לחומרים ולנכונותם. בעלי האתר רשאים לערוך שינויים בתוכן האתר או בחלקם ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. התוכן באתר אינו מחויב להיות עדכני, ובעלי האתר אינם מתחייבים לעדכנו. השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית בלבד. למען הסר ספק מובהר כי בעלי האתר או מי מטעמם לא יישאו בשום אחריות ביחס לאתר לרבות השפעתו על קורות החיים, פיתוח הקריירה שלך וכן כל נזק שהוא כגון – עגמת נפש, אי נוחות, אבדן וכיוצא בזאת בצורה ישירה או עקיפה שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לכל צד שלישי בשל השימוש באתר ובשירותיו. אם על אף האמור לעיל ייקבע בעזרת ערכאה משפטית בפסק דין סופי וחלוט כי בעלי האתר נושאים באחריות בשל השימוש הנעשה בשירותי האתר או בתוכנו, תוגבל אחריות בעלי האתר לסך התמלוגים ששולמו, במידה ושולמו, עבור השימוש בשירותי האתר בששת החודשים שקדמו לאירוע שבגינו בוצע התשלום. אין בעלי האתר אחראים על תוכן המודעות לרבות באנרים ו/או כל חומר שיווקי/פרסומי באתר. האחריות על כך חלה על המפרסמים בלבד. אין בעלי האתר אחראים או משמשים ערובה בשום אופן על תוכן האתרים אשר קישוריהם ("לינקים") מופיעים באתר מכל בחינה באשר היא. במידה ותפנה לקישורים אלו, תצא מהאתר, ולכן אין בעלי האתר אחראים לאתרים אלה ו/או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתרים אלה היא באחריות המשתמש בלבד ועליו לעיין בתנאי השימוש של אתרים אלו ולנהוג לפיהם.

היעדר ייעוץ

החומרים באתר הינם כללים בלבד ונועדו להנחות, לסייע ולשמש עזר למשתמשים באתר, אולם הם אינם תחליף להפעלת שיקול דעת מצד המשתמש ו/או לקבלת ייעוץ מקצועי. אין בעלי האתר אחראים בשום אופן על התוצאות של השימוש בתוצרים הסופיים של שירותי האתר לרבות מציאת עבודה במהירות ו/או שיפור מקום העבודה הנוכחי. למען הסר ספק אופי השימוש בתוצרים של שירותי האתר הוא באחריות המשתמש בלבד.

סימני מסחר וקישורים לאתרים חיצוניים

ייתכן שבאתר ייעשה שימוש בשמות של חברות שונות ו/או קישורים לאתרים שונים ו/או מוצרים שונים שהם סמלים מסחריים ו/או סימני מסחר רשומים או לא רשומים של בעליהם השונים. השימוש באתר כמשתמש אינו מקנה לך זכויות כלשהן בסימני המסחר של בעלי האתר ו/או של צדדים שלישיים המופיעים באתר זה.

בהתאם לשירות שירכוש המשתמש באתר (לרבות פתיחת חשבון ברשת החברתית Linkedin) המשתמש מסכים בזאת ומייפה את כוחו בזאת לטובת בעלי האתר לפתוח בשמו ובמקומו חשבונות באתרים חיצוניים לטובת מטרת ההתקשרות כאמור בתקנון זה. כמו כן המשתמש מוותר בזאת על כל טענה או תביעה בעבר בהווה או בעתיד כלפי האתר ו/או כלפי מי מטעמו עקב השימוש  וייפוי הכוח כאמור.

שירותים בתשלום

כל משתמש רשאי להזמין את שירותי האתר המוצעים בתשלום. לצורך ביצוע התשלום המשתמש יועבר לשרת מאובטח של PayPal ובסיומו המשתמש יחזור לאתר אל טופס ממוחשב לצורך מילוי מידע אישי לטובת השירות בתשלום אשר רכש. התשלום יבוצע באמצעות חשבון PayPal של המשתמש ו/או פרטי כרטיס האשראי של המשתמש שאותם הוא יזין בשרת המאובטח של PayPal. משלוח התוצר הסופי יבוצע באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידי המשתמש תוך 7 ימי עסקים לכל היותר למעט מקרים בהם יצויין אחרת לרבות מצב בטחוני רגיש ו/או שינוי במצב הבריאותי של אחד או יותר מחברי צוות האתר ו/או כל מקרה אחר העלול לפגוע ברצף העבודה השוטפת. במקרה של חריגה מוגזמת מהזמנים (יותר מ- 30 ימי עסקים) הלקוח יוכל לבקש החזר כספי מלא או חלקי תלוי בשלב בו נעצר השירות.

ביטול הזמנה יבוצע אך ורק על ידי פנייה לבעלי האתר דרך מערכת האתר (טלפון, דוא"ל או טופס יצירת קשר), וזאת רק במקרה שבו השירות טרם ניתן.

בעלי האתר שומרים לזכותם לבצע כל שינוי באתר (לרבות סגירתו), במידע המוצג בו ובתנאי שימוש אלה לפי שיקול דעתם וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן בעלי האתר רשאים להפסיק או לשנות את השירותים הניתנים באתר או חלקם ללא כל הודעה מוקדמת. בעלי האתר לא יישאו באחריות כלפי המשתמש או כלפי גורם צד ג' כלשהו בגין נזק ו/או אובדן עקב השינויים המפורטים לעיל.

למען הסר ספק, סכום ששולם לא יוחזר.

פיצוי

הנך מסכים לפצות את בעלי האתר ו/או לקוחותיהם ו/או כל אדם או גוף אחר מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו להם על ידך ו/או מי מטעמך לרבות הוצאות שכר טרחת עו"ד ו/או הוצאות משפטיות עקב שימוש באתר תוך כדי הפרת כללי התקנון, תנאי השימוש באתר והפרטיות.

שונות וסיכום

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ולהסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים לכך באזור באר שבע. בעלי האתר מנהלים את האתר מישראל ולכן אין החומרים שבאתר ו/או שירותיו תקפים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר זה אסור במדינות שבהן תנאי השימוש הנ"ל אינם תקפים ו/או במדינות שבהן תוכן האתר אינו חוקי מסיבה כלשהי. אם יתברר כי חלק כלשהו מתנאי השימוש באתר אינו ניתן לאכיפה על פי דין ו/או אינו תקף, ייחשבו סעיפים אלה כאילו הוחלפו בסעיפים הניתנים לאכיפה והינם תקפים בעלי תוכן דומה במידה הקרובה ביותר האפשרית לסעיפים המקוריים, מבלי לפגוע ביתר הסעיפים שבהסכם זה.

תנאי שימוש אלה הם ההסכם המלא בין בעלי האתר והמשתמש בהקשר האתר והשירותים המוצעים בו. תנאים אלו מחליפים כל התקשרות ו/או הצעה שקדמה לה בצורת תקשורת כלשהי, לרבות בעל פה, בכתב ו/או בצורה אלקטרונית כלשהי בין המשתמש לבעלי האתר ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.